کارگاه آموزشی

استادیار پژوهشی تمام وقت جغرافیایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۷۷پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۸پزشکی اجتماعیعلوم پزشکی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاونت پژوهشیهیات علمی پژوهشیپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

پزشک پیام آور بهداشت در روستای خانه برق شهرستان بناب

پزشک طرح تخصصی در مرکز قلب تهران

پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی

بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت

مسئول کتابخانه مرکز قلب شهید رجائی

سردبیر وب سایت مرکز قلب شهید رجائی

سوابق پژوهشی

مدیرمسئول مجله خودمراقبتی

مدیرمسئول مجله ارتقا سلامت

عضو انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

دبیر هماهنگ کننده بیمارستان های ارتقا سلامت ایران

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۱۷

پنجشنبه از ۸ صبح تا ۱۴