رسول آذرفرین

دکترای تخصصی بیهوشی،فلوشیپ بیهوشی قلب، استاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۷۵پزشکیدع پ تبریز
دکترای تخصصی۱۳۷۸بیهوشیدع پ تبریز
فلوشیپ۱۳۸۲بیهوشی قلبدع پ ایران، مرکز قلب وعروق شهید رجایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز قلب وعروق شهید رجایی تهرانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۸۶-۱۳۸۸