نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
دکتر شبنم

دکتر شبنم بوداغ

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر شبنم بوداغ
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/boudagh/fa

دکتر احمد

دکتر احمد بیطرفان رجبی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر احمد بیطرفان رجبی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/bitarafanrajabi/fa

Google Scholar
دکتر مژگان

دکتر مژگان پارسائی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر مژگان پارسائی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/parsaee/fa

دکتر عبداله پناهی پور بازنشسته

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر عبداله پناهی پور بازنشسته
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/panahipoor/fa

دکتر حمیدرضا

دکتر حمیدرضا پور علی اکبر

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص رادیولوژی
دکتر حمیدرضا پور علی اکبر
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص رادیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/pouraliakbar/fa

دکتر محمدرضا

دکتر محمدرضا پوستی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر محمدرضا پوستی
- -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/mohammadrezaposti/fa

دکتر سید محمد مهدی

دکتر سید محمد مهدی پیغمبری

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر سید محمد مهدی پیغمبری
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/peighambari/fa

دکتر حسن

دکتر حسن تاتاری

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر حسن تاتاری
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/tatari/fa

دکتر فرخ

دکتر فرخ تافتاچی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر فرخ تافتاچی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/taftachi/fa

Google Scholar
دکتر سپیده

دکتر سپیده تقوی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب
دکتر سپیده تقوی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/taghavi/fa

Google Scholar
دکتر محمدضیا

دکتر محمدضیا توتونچی قربانی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر محمدضیا توتونچی قربانی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/totonchi/fa

دکتر کورش

دکتر کورش تیر گر فاخری

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر کورش تیر گر فاخری
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/tirgarfakheri/fa

دکتر امیر حسین

دکتر امیر حسین جلالی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر امیر حسین جلالی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/jalali/fa

دکتر فرشاد

دکتر فرشاد جلیلی شاهاندشتی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر فرشاد جلیلی شاهاندشتی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/jalili-shahandashti/fa

دکتر سعید

دکتر سعید حسینی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر سعید حسینی
استاد فوق تخصص‌
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/s-hosseini/fa

زهرا

زهرا حسینی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص جراحی عمومی
زهرا حسینی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص جراحی عمومی

http://prof.rhc.ac.ir/z-hosseini/fa

دکتر مهرداد حق ازلی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر مهرداد حق ازلی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/haghazali/fa

دکتر مجید

دکتر مجید حق‌جو

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر مجید حق‌جو
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/haghjoo/fa