نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
دکتر علی

دکتر علی زاهد مهر

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر علی زاهد مهر
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/zahedmehr/fa

دکتر محمد اسماعیل

دکتر محمد اسماعیل زنگنه فر

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر محمد اسماعیل زنگنه فر
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/zanganehfar/fa

دکتر عباس

دکتر عباس زواره ای

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر عباس زواره ای
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص علوم آزمایشگاهی

http://prof.rhc.ac.ir/zavarehee/fa

دکتر صدیقه

دکتر صدیقه ساعدی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب و عروق
دکتر صدیقه ساعدی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب و عروق

http://prof.rhc.ac.ir/saedi/fa

دکتر نیلوفر

دکتر نیلوفر سمیعی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر نیلوفر سمیعی
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/samiei/fa

Google Scholar
دکتر امید

دکتر امید شافع

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ پریفرال اینترونشنال
دکتر امید شافع
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ پریفرال اینترونشنال

http://prof.rhc.ac.ir/shafe/fa

Google Scholar
دکتر فرشاد

دکتر فرشاد شاکریان

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر فرشاد شاکریان
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/shakerian/fa

Google Scholar
دکتر اکبر

دکتر اکبر شاه محمدی بازنشسته

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر اکبر شاه محمدی بازنشسته
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/shahmohammadi/fa

دکتر مریم

دکتر مریم شجاعی‌فرد

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر مریم شجاعی‌فرد
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/shojaeifard/fa

Google Scholar

دکتر زهرا شفیعی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر زهرا شفیعی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/shafii/fa

دکتر جامی شکیبی گیلانی بازنشسته

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر جامی شکیبی گیلانی بازنشسته
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/shakibigilani/fa

دکتر حسین

دکتر حسین شهرزادی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر حسین شهرزادی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/shahzadi/fa

دکتر محمود

دکتر محمود شیخ فتح الهی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر محمود شیخ فتح الهی
استادیار دکترای تخصصی
۲۳۹۲۲۵۳۳ مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/mahmoodsheikhfathollahi/fa

دکتر علی

دکتر علی صادق پور طبائی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر علی صادق پور طبائی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/sadeghpourtabaei/fa

دکتر آنیتا صادق‌پور

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر آنیتا صادق‌پور
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/anita-sadeghpour/fa

Google Scholar

دکتر حسن‌اله صادقی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر حسن‌اله صادقی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/h-sadeghi/fa

دکتر علی

دکتر علی صادقی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر علی صادقی
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/asadeghi/fa

دکتر پرهام

دکتر پرهام صادقی‌پور

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر پرهام صادقی‌پور
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/sadeghipour/fa

Google Scholar