دکتر محمود شیخ فتح الهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴آمارعلامه طباطبایی، دانشکده علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آمار زیستیتربیت مدرس، دانشکده پزشکی
دکترای تخصصی۱۳۸۹آمار زیستیعلوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - پژوهشکدهعضو هیأت علمی پژوهشیقراردادیتمام وقت طرح مشمولان۲۱