نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
دکتر زهرا

دکتر زهرا علیزاده‌ثانی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر زهرا علیزاده‌ثانی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://zascli.com

دکتر غلامرضا

دکتر غلامرضا عمرانی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر غلامرضا عمرانی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/omrani/fa

دکتر هدیه عموزاده

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر هدیه عموزاده
- -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/hediyehamozadeh/fa

دکتر محمدحسن

دکتر محمدحسن غفاری‌نژاددائی دین‌محمدی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر محمدحسن غفاری‌نژاددائی دین‌محمدی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/ghaffarinejad/fa

دکتر مازیار

دکتر مازیار غلامپور دهکی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر مازیار غلامپور دهکی
استاد فوق تخصص‌
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/gholampour/fa

Google Scholar
دکتر امیر فرجام

دکتر امیر فرجام فاضلی‌فر

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر امیر فرجام فاضلی‌فر
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/fazelifar/fa

دکتر فرزانه فتوحی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر فرزانه فتوحی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/futuhi/fa

دکتر رسول

دکتر رسول فراست کیش

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر رسول فراست کیش
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/ferastkish/fa

Google Scholar

دکتر مهدیه فرخ زاده تفرشی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر مهدیه فرخ زاده تفرشی
- -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/mahdiyetafreshi/fa

دکتر بهرام فرساد

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - دکترای داروسازی - متخصص کلینیکال فارماکولوژی
دکتر بهرام فرساد
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - دکترای داروسازی - متخصص کلینیکال فارماکولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/farsad/fa

دکتر سیده زهرا

دکتر سیده زهرا فریطوس

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر سیده زهرا فریطوس
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/faritous/fa

دکتر سید حسن

دکتر سید حسن فیروزآبادی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص پزشکی هسته ای
دکتر سید حسن فیروزآبادی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص پزشکی هسته ای

http://prof.rhc.ac.ir/firouzabadi/fa

دکتر عطا

دکتر عطا فیروزی

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر عطا فیروزی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/a-firouzi/fa

Google Scholar

دکتر ایرج فیروزی بازنشسته

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر ایرج فیروزی بازنشسته
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/firozi/fa

دکتر سیده زهرا

دکتر سیده زهرا قائم‌مقامی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر سیده زهرا قائم‌مقامی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/ghaemmaghami/fa

دکتر بهشید

دکتر بهشید قدر دوست نخ چی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر بهشید قدر دوست نخ چی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/ghadrdoost/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
دکتر فرانک

دکتر فرانک کارگر

دانشیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر فرانک کارگر
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/kargar/fa

Google Scholar

دکتر راحله کاویانی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر راحله کاویانی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/kaviani/fa