دکتر محسن ضیائی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
فلوشیپ۱۳۹۰بیهوشیایران