نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
دکتر رسول

دکتر رسول آذرفرین

دکترای تخصصی
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر رسول آذرفرین
استاد دکترای تخصصی
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/azarfarin/fa

دکتر حسین آذرنیک بازنشسته

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر حسین آذرنیک بازنشسته
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/azarnik/fa

دکتر بهزاد

دکتر بهزاد آزمین

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر بهزاد آزمین
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/azmin/fa

دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی

متخصص
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/ojaghi/fa

دکتر داود اختراعی بازنشسته

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر داود اختراعی بازنشسته
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/ekhterai/fa

دکتر ساناز اسدیان لفمجانی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر ساناز اسدیان لفمجانی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/asadian/fa

دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم بازنشسته

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم بازنشسته
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/arabi/fa

دکتر آزاده افضل‌نیا

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر آزاده افضل‌نیا
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/afzalnia/fa

دکتر زهرا امکان جو

متخصص
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر زهرا امکان جو
استاد متخصص
۲۱۴۱ مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/emkanjoo/fa

دکتر فرامرز

دکتر فرامرز امیری

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر فرامرز امیری
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/famiri/fa

دکتر احمد

دکتر احمد امین

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر احمد امین
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/amin/fa

دکتر مهرداد

دکتر مهرداد اویسی فردوئی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر مهرداد اویسی فردوئی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/oveisi/fa

دکتر تورج

دکتر تورج بابائی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر تورج بابائی
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/babaee/fa

دکتر محمدرضا

دکتر محمدرضا بای

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر محمدرضا بای
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/baay/fa

دکتر هومن بخشنده آبکنار

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز
دکتر هومن بخشنده آبکنار
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - سایر پزشکان مرکز

http://prof.rhc.ac.ir/bakhshandeh/fa

دکتر حسینعلی

دکتر حسینعلی بصیری

متخصص
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر حسینعلی بصیری
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

http://prof.rhc.ac.ir/bassiri/fa

دکتر بهادر

دکتر بهادر بهارستانی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر بهادر بهارستانی
دانشیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/baharestani/fa

دکتر شبنم

دکتر شبنم بوداغ

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر شبنم بوداغ
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

http://prof.rhc.ac.ir/boudagh/fa